Tiêu chí đánh giá phần mềm kế toán

Ngày: 24/04/2014 12:15 PM

Hội thảo là diễn dàn dành cho các don vị, tổ chức cá nhân, don vị cung cấp, hỗ trợ và sử dụng phần mềm kế toán trao dổi thảo luận nhằm dua ra một tiêu chuẩn chung cho phần mềm kế toán tại nuớc ta, phù hợp với từng Bộ, Ngành riêng biệt và dáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Tại Hội thảo, Vụ Truởng vụ CÐKT - Bộ Tài chính - Bùi Van Mai nhấn mạnh: Hiện nay, theo thống kê có khoảng 40 công ty sản xuất phần mềm kế toán, dó là chua kể dến các tổ chức nuớc ngoài, liên doanh. Các sản phảm phần mềm kế toán phổ biến hiện nay trên thị truờng duợc dánh giá là khá uy tín nhu EFFEC, và FastAccouting,... Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số phần mềm kế toán chất luợng thấp, ngôn ngữ viết lạc hậu, nhiều lỗi, hoặc chỉ chạy duợc một số thành phần co bản của kế toán, do vậy chua dáp ứng duợc nhu cầu của công tác hạch toán kế toán dề ra.

Hội thảo dã dua ra một số hạn chế của các sản phẩm phần mềm hiện nay: 

- Dễ dàng sửa chữa lại sổ kế toán sau khi dã khoá sổ. Các don vị có thể tự ý diều chỉnh lại số liệu vào thời diểm cuối kỳ kế toán theo ý muốn của chủ quan gây sai lệch về dộ trung thực của các số liệu kế toán (mỗi lẫn in ra báo cáo lại có số liệu khác nhau)

- Phần mềm kế toán duợc thiết kế sai với quy trình hạch toán bắt buộc, hoặc hạch toán tắt, bỏ sót một số nghiệp vụ theo chế dộ quy dịnh.

- Không tuân thủ các quy dịnh nghiêm ngặt các quy dịnh về tài chính, nhu tính và phân bổ khấu hao, phân bổ chi phí, tập hợp chi phí không dúng dối tuợng theo quy dịnh.

- Một số truờng hợp (thuờng gặp ở don vị dầu tu nuớc ngoài) thực hiện công tác kế toán theo một chuong trình không tuân thủ chế dộ kế toán dã duợc dang ký tại Bộ Tài chính, tuy nhiên họ vẫn có thể in ra các báo cáo tài chính theo những quy dịnh của chế dộ kế toán doanh nghiệp.

- Không tuong thích với các phần mềm khác.

Qua thảo luận, dóng góp ý kiến của các cá nhân don vị tham dự, Hội thảo dã nêu một số tiêu chuẩn co bản cho các sản phẩm phần mềm kế toán.

- Phần mềm kế toán phải duợc xây dựng dựa trên co sở tuân thủ các quy dịnh kế toán của Nhà nuớc.

- Ðảm bảo tính dộng (tính mở) dể có thể phù hợp với dặc diểm hoạt dộng và yêu cầu quản lý của từng loại hình doanh nghiệp và don vị 

- Phải dễ sử dụng, không gây khó khan cho các don vị trong quá trình sử dụng. Việc thao tác trên máy không yêu cầu kỹ thuật cao. Giao diện phần mềm phải dễ hiểu, dễ truy cập và dễ tìm kiếm.

- Phải có tính quản trị cao dáp ứng yêu cầu quản trị kinh doanh của các doanh nghiệp. Các báo cáo tài chính với kế toán quản trị, có thể tự dộng lập báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị vào thời diểm bất kỳ.

- Phải có tính liên kết, liên hoàn dảm bảo có thể nối mạng LAN, hoặc mạng WAN, và máy chủ phải kiểm soát duợc toàn bộ hoạt dộng của các máy khác.

- Phải dảm bảo tính mật thông tin nội bộ cung nhu bên ngoài. Các nghiệp vụ dã duợc hợp thức hoá, nếu có sai sót không duợc xoá bỏvà phải duợc sửa chữa theo quy dịnh. Có hệ thống mã khoá hợp lý cho phép những nguời có trách nhiệm truy cập những thông tin cần thiết theo mức dộ trách nhiệm và thẩm quyền.

- Ðảm bảo dịch vụ bảo trì, bảo hành trong suốt thời gian hoạt dộng.

Hội thảo cung dua ra ý kiến nên thành lập một Trung tâm thẩm dịnh phần mềm kế toán do bộ Khoa học công nghệ & Môi truờng cùng một số co quan có thẩm quyền dứng ra kiểm dịnh tiêu chuẩn phần mềm kế toán.

Ngọc Lý-VASC
VASC thực hiện

Nguồn tin: webketoan
Ý kiến của bạn
     
 
Nhận xét của bạn: (gõ tiếng Việt có dấu, không quá 1000 chữ)