Mẫu biểu Theo TT 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013  và sửa đổi TT 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 Mẫu biểu Theo TT 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và sửa đổi TT 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014

04/10/2014 12:40 PM

Các mẫu biểu theo Theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính và mẫu biểu được sửa đổi theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 Tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, sửa đổi, bổ sung các mẫu:

Những lưu ý thuế cho doanh nghiệp năm 2014 dành cho Doanh nghiệp và kế toán - v2 Những lưu ý thuế cho doanh nghiệp năm 2014 dành cho Doanh nghiệp và kế toán - v2

5/7/2014 10:59:53 AM

Năm 2014 có rất nhiều các qui định mới về pháp luật liên quan đến hoạt động kế toán, thuế của doanh nghiệp (DN). Sau đây là một số lưu ý về pháp luật thuế đối với các DN trong năm 2014.

Những lưu ý thuế cho doanh nghiệp năm 2014 dành cho Doanh nghiệp và kế toán. Những lưu ý thuế cho doanh nghiệp năm 2014 dành cho Doanh nghiệp và kế toán.

5/7/2014 7:43:23 AM

Một số lưu ý về quy định mới về thuế cho doanh nghiệp và kế toán; Những quy định về thuế GTGT, về quản lý thuế, về Hóa đơn chứng từ, tài sản cố định, thuế TNCN, Thuế TNDN đáng chú ý như sau.