Sự khác nhau giữa công ty TNHH và công ty Cổ Phần

Ngày: 11/03/2014 09:37 AM

 

Tiêu chí TNHH Cổ phần
 
 
Số lượng thành viên
Tối đa 50 thành viên (Điều 38 Luật Doanh Nghiệp 2005:
Lưu ý: Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi;.
Tối thiểu 3 và không hạn chế số lượng tối đa(Điều 77 Luật Doanh nghiệp 2005:
Lưu ý: Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa;
 
 
 
Vốn
Không được chia thành từng phần nhỏ mà được chia theo tỷ lệ phần trăm vốn góp của các thành viên Chia thành từ phần nhỏ. Những phần đó được gọi là cổ phần
(Khoản 1 Điều 77 Luật doanh nghiệp quy định: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần)
Khả năng huy động vốn Chỉ được phát hành trái phiếu Phát hành trái phiếu và các loại chứng khoán (Khoản 3 Điều 77 Luật doanh nghiệp)
Cơ cấu tổ chức Được chia thành hai mô hình là TNHH 1 TV vàTNHH 2 TV. Tùy vào từng mô hình mà cơ cấu tổ chức có những điểm khác nhau. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc) 
Chuyển nhượng vốn Bị hạn chế gắt gao:
TNHH 1 TV còn không có quyền giảm vốn hoặc muốn chuyển nhượng thì phải chuyển đổi mô hình kinh doanh sang TNHH 2 TV(Điều: 66 Luật Doanh Nghiệp 2005:
1. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.
Trường hợp chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác, công ty phải đăng ký chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày chuyển nhượng
TNHH 2 TV thì bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại điều 43, 44, 45 Luật Doanh Nghiệp.
Các cổ đông phổ thông thì được chuyển nhượng tự do.
Các cổ đông sáng lập thì bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 3 năm từ ngày sáng lập công ty theo quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 Luật doanh nghiệp 2005

 

 

 

 

.

Nguồn tin: vanphongluatvnss.com
Ý kiến của bạn
     
 
Nhận xét của bạn: (gõ tiếng Việt có dấu, không quá 1000 chữ)