Quyết toán thuế TNCN năm

Ngày: 08/02/2015 09:56 PM

Bước 01: lập sơ đồ tổng quan lương 12 tháng của người lao động
- Lương từng người của từng bộ phận 
- Số lượng từng của từng bộ phận: công nhân, văn phòng....
[​IMG]
Bước 02: Copy lương của nhân viên các bộ phận gom lại một sheet
- Bao gồm lương
- Bao gồm phụ cấp các loại
- Tổng hợp lương phát sinh từ tháng 01 đến tháng 12 của năm quyết toán
[​IMG]
Bước 3: tổng hợp tất cả nhân viên lại thành một sheet để tổng hợp lương 12 tháng của CBCNV
- Mỗi người là một hàng
- Dùng hàm COUNTIF(Vùng điều kiện, điều kiện) để xử lý nhân viên trùng lặp
- Dùng hàm COUNTIF(Vùng điều kiện, điều kiện) để đếm số tháng làm việc của nhân viên
[​IMG]
Áp dụng khi tính thuế TNCN:

Thu nhập tính thuế = Tổng Lương – Các khoản giảm trừ

Thuế thu nhập chiu thuế TN cá nhân = (Thu nhập - 9 triệu giảm trừ bản thân- (3,6 triệu x số người phụ thuộc)) * Thuế suất

Tổng TN Lương tính thuế TNCN = Lương Căn Bản + phụ cấp trách theo lương + Phụ cấp cơm (Nếu có > 680.000VNĐ)

Các khoản giảm trừ = Mức thu nhập bản than (9 triệu/ tháng) + Số người phụ thuộc*3.6 triệu + Bảo hiểm bắt buộc(10.5%)

Chú ý: chi phí tiền cơm chỉ bị khống chế > 680.000 là phải chịu thuế TNCN, nếu < 680.000 thì không chịu thuế TNCN, với thuế TNDN thì tiền cơm dù > 680.000 hay < 680.000 => đều là chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN

Nếu doanh nghiệp sử dụng vốn ngân sách nhà nước để hoạt động thì phần tiền cơm vượt > 680.000 bị loại khi tính thuế TNDN
Bước 4:
vào HTKK 3.3.0
[​IMG]
Chọn tờ khai Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân
[​IMG]

Chọn kỳ kê khai quyết toán thuế TNCN
[​IMG]

- Mở mẫu bảng kê bằng excel và bạn nhập tất cả dữ liệu thông tin của người lao động vào đây
[​IMG]

+Chọn nơi Lưu giữ phai kết xuất ra excel
[​IMG]
[​IMG]
Mở bảng tổng Hợp thu nhập của nhân viên 12 tháng :
- Copy các dữ liệu tương đồng vào phai mẫu Kết xuất quyết toán thuế TNCN
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
Bạn lưu lại sau đó vào lại phần mềm HTKK 3.3.0
[​IMG]
Chọn nơi lưu giữ để tải phai lên:
[​IMG]
Kết quả:
[​IMG]
Và công việc cuối cùng là xuất dữ liệu ra XML để nộp

Nguồn tin: webketoan
Ý kiến của bạn
     
 
Nhận xét của bạn: (gõ tiếng Việt có dấu, không quá 1000 chữ)

Các tin khác