Công văn số: 1350/TCT-KK: V/v: hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu nộp thừa.

Tổng cục Thuế nhận được một số văn bản của Cục Thuế và người nộp thuế (Công văn số 503/CT-KK&KTT ngày 04/4/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp; công văn số 9605/CT...

Thuế thu nhập doanh nghiệp còn 22% từ 1/1/2014

Với 91,57% đại biểu tán thành, chiều 19/6 Quốc hội đã thông qua qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 - Thuế thu nhập cá nhân. Nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2015 đ...

Mẫu biểu Theo TT 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và sửa đổi TT 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014

Các mẫu biểu theo Theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính và mẫu biểu được sửa đổi theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 T...