Ebook chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC kèm các sơ đồ kế toán Ebook chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC kèm các sơ đồ kế toán

25/04/2015 08:39 AM

Ebook "Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC kèm 140 sơ đồ kế toán". Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 được đánh giá là một sự tiến bộ của kế toán Việt Nam trong quá trình hội nhập với các chuẩn mực kế toán quốc tế. Bản chất kế toán được đề cao giúp người kế toán dễ dàng cung cấp các thông tin tài chính kế toán cho các bên liên quan.

Thủ thuật kiểm tra báo cáo tài chính nhanh Thủ thuật kiểm tra báo cáo tài chính nhanh

5/6/2014 1:41:27 PM

Hằng năm, trước khi in BCTC gửi cho cơ quan thuế kế toán cần phải kiểm tra rà soát thật kỹ các chỉ tiêu trên BCTC tránh việc sai sót không đáng có.