Luật Xây dựng 2015 - Luật số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

Ngày: 22/07/2014 07:01 AM

Tập tin dạng Word - Luật Xây dựng 2015 - Luật số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội về xây dựng

Luật này gồm 10 chương, 168 điều tăng 01 chương, 45 điều so với Luật xây dựng 2003 đã khắc phục những hạn chế tồn tại và có nhiều điểm mới phù hợp hơn so với Luật hiện hành.

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, quyết định MIỄN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI NHÀ Ở THUỘC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THI, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CÓ QUY MÔ DƯỚI 07 TẦNG và TỔNG DIỆN TÍCH SÀN DƯỚI 500 m2, có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt từ ngày 01/01/2015.

Ngoài các công trình bí mật Nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị nêu trên, các công trình nằm trên địa bàn của 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên; công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính; công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế; công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư và các công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong độ thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc... sẽ không phải xin cấp Giấy phép xây dựng từ ngày 01/01/2015.

Đối với công trường xây dựng, Luật quy định, trừ nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng, các công trường xây dựng còn lại đều phải được lắp đặt biển báo tại công trường xây dựng. Biển báo bao gồm tên, quy mô công trình; ngày khởi công, ngày hoàn thành; tên, địa chỉ, số điện thoại của chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tổ chức thiết kế xây dựng, tổ chức hoặc cá nhân giám sát thi công xây dựng và bản vẽ phối cảnh công trình. Đồng thời, xung quanh khu vực công trường phải có rào ngăn, trạm gác, biển báo dễ nhìn, dễ thấy để bảo đảm ngăn cách giữa phạm vi công trường với bên ngoài.

CHÚ Ý CHO: Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật này, chủ đầu tư bắt buộc phải mua bảo hiểm công trình đối với các công trình sau: có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, môi trường; công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù; công trình có điều kiện thi công xây dựng phức tạp

Đối với nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng cho công trình xây dựng từ cấp II trở lên

Riêng nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường

Luật này thay thế Luật Xây dựng số 16/2013/QH13 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.

 

Download: Luật xây dựng 2015

 

Tập tin gốc PDF - http://moc.gov.vn/c/document_library/get_file?p_l_id=10499&folderId=29703&name=35721

Nguồn tin: Bác Lê Minh Trí
Ý kiến của bạn
     
 
Nhận xét của bạn: (gõ tiếng Việt có dấu, không quá 1000 chữ)