Lịch nộp các tờ khai và báo cáo thuế năm 2014

Ngày: 24/04/2014 12:15 PM

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ 


Năm 2014
Tháng Thời hạn
nộp
Dành cho DN
Nộp Báo cáo Thuế GTGT theo Quý
Dành cho DN
Nộp Thuế GTGT theo Tháng
4 20/04/2014   ■ Tờ khai Thuế GTGT T3/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN T3/2014 (nếu có)
30/04/2014 ■ Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2014 ■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý I/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2014
(nếu có)
■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý I/2014 ■ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2014
■ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2014
5 20/05/2014   ■ Tờ khai Thuế GTGT T4/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN T4/2014 (nếu có)
6 20/06/2014   ■ Tờ khai Thuế GTGT T5/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN T5/2014 (nếu có)
7 20/07/2014   ■ Tờ khai Thuế GTGT T6/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN T6/2014 (nếu có)
30/07/2014 ■ Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2014 ■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý II/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2014 (nếu có)
■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý II/2014 ■ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2014
■ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2014
8 20/08/2014   ■ Tờ khai Thuế GTGT T7/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN T7/2014 (nếu có)
9 20/09/2014   ■ Tờ khai Thuế GTGT T8/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN T8/2014 (nếu có)
10 20/10/2014   ■ Tờ khai Thuế GTGT T9/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN T9/2014 (nếu có)
30/10/2014 ■ Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2014 ■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý III/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2014 (nếu có)
■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý III/2014 ■ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2014
■ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2014
11 20/11/2014   ■ Tờ khai Thuế GTGT T10/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN T10/2014 ( nếu có)
12 20/12/2014   ■ Tờ khai Thuế GTGT T11/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN T11/2014 (nếu có)
  Năm 2015
1 20/01/2015   ■ Tờ khai Thuế GTGT T12/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN T12/2014 (nếu có)
30/01/2015 ■ Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2014 ■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2014(nếu có)
■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2014 ■ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2014
■ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2014
Nộp tiền thuế Môn bài năm 2015
2 20/02/2015   ■ Tờ khai Thuế GTGT T1/2015
■ Tờ khai Thuế TNCN T1/2015 (nếu có)
3 20/03/2015   ■ Tờ khai Thuế GTGT T2/2015
■ Tờ khai Thuế TNCN T2/2015 (nếu có)
30/03/2015  Quyết toán Thuế TNDN năm 2014
Quyết toán thuế TNCN năm 2014
Báo cáo Tài chính năm 2014

Một vài lưu ý đối với các bạn kế toán khi xác định kỳ kê khai nộp các loại thuế:

1 - Đối với Kỳ lập Tờ khai Thuế GTGT
  ■ Đối với những Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ có Tổng Doanh thu năm trước liền kề dưới 20 tỷ thực  hiện lập và nộp Tờ khai thuế GTGT theo Quý.
  ■ Những Doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện nộp Tờ khai thuế GTGT theo Quý sẽ thực hiện lập và nộp tờ khai thuế TNCN theo Quý
  ■ Trường hợp Doanh nghiệp mới thành lập thực hiện lập và nộp tờ khai thuế GTGT theo Tháng.
2 - Đối với Kỳ lập Tờ khai Thuế TNCN
  ■ Đối với những Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế GTGT theo Quý sẽ thực hiện lập và nộp tờ khai thuế TNCN theo Quý.
  ■ Đối với những Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế GTGT theo Tháng. Kế toán phải kiểm tra 
Tổng số tiền  TNCN phải nộp được ghi nhận trên 1 trong 2 tờ khai: 02KK/ TNCN và 03KK/ TNCN
 + Nếu số Tổng số thuế TNCN phải nộp >= 50triệu đồng => thực hiện lập và nộp Tờ khai Thuế TNCN theo Tháng
 + Nếu số Tổng số thuế TNCN phải nộp < 50triệu đồng => thực hiện lập và nộp tờ khai thuế TNCN theo Quý
  ■ Đối với những Doanh nghiệp không phát sinh thuế TNCN phải nộp thì không phải lập và nộp tờ khai thuế Thu nhập cá nhân
3 - Đối với Kỳ lập Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn
  ■ Đối với những Doanh nghiệp đã và đang hoạt động thực hiện lập và nộp Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn theo Quý. 
  ■ Đối với những Doanh nghiệp mới thành lập hoặc hoạt động dưới 12 tháng thực hiện lập và nộp Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn theo Tháng ( Theo công văn 5374/ CT-AC ban hành 13/08/2013)
Các bạn lưu ý: Trước khi đặt in Hoá đơn phải làm Công văn đăng ký đặt in hóa đơn với Cơ quan Thuế ( theo Công văn số 7527/BTC-TCT ban hành ngày 12 tháng 06 năm 2013)
.
.
Nguồn tin: Facebook
Ý kiến của bạn
     
 
Nhận xét của bạn: (gõ tiếng Việt có dấu, không quá 1000 chữ)