26 chuẩn mực kế toán Việt Nam

Chuẩn mực kế toán quy định, hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nhằm:

Khái niệm kế toán quản trị

Kế toán quản trị (Managerial Accounting) là lĩnh vực của ngành kế toán nhằm nắm bắt các vấn đề về thực trạng, đặc biệt thực trạng tài chính của doanh nghiệp; qu...

Ebook chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC kèm các sơ đồ kế toán

Ebook "Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC kèm 140 sơ đồ kế toán". Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 được đán...

26 chuẩn mực kế toán Việt Nam

Chuẩn mực kế toán quy định, hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của bá...