Ebook 2016, Tập hợp văn bản luật mới nhất về Thuế, Kế toán, Hải quan, Doanh nghiệp

Ngày: 29/12/2015 04:54 AM

 

TẢI VỀEBOOK 2016 MỚI NHẤT | * Hoặc Tải về Ebook 2016.03 

Ebook phiên bản 2016 cập nhật thêm các văn bản luật mới nhất như sau:

NGHỊ ĐỊNH MỚI:

1.    Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (hiệu lực 01/01/2016).

2.    Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

3.    Nghị định hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.

4.    Nghị định hợp nhất 39/VBHN-BTC, hợp nhất Nghị định về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành.

 

THÔNG TƯ MỚI:

1.    Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

2.    Thông tư số 195/20 15/TT- BTC ngày 24/11/2015 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

3.    Thông tư 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

4.    Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Bộ Tài chính.

5.    Thông tư 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

6.    Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế tài nguyên;

7.    Thông tư 140/2015/TT-BTC ngày 03/9/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

8.    Thông tư  110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế của Bộ Tài chính.

9.    Thông tư số 25/VBPQ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/09/2015 hợp nhất 03 thông tư hướng dẫn về trước bạ (hợp nhất:Thông tư số 124/2011/TT-BTC; Thông tư số 34/2013/TT-BTC; Thông tư số 140/2013/TT-BTC).

10.   Thông tư 26/VBHN-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/09/2015 hợp nhất 04 thông tư hướng dẫn về thuế TNDN (hợp nhất: Thông tư số 78/2014/TT-BTC ; Thông tư số 119/2014/TT-BTC; Thông tư số 151/2014/TT-BTC; Thông tư số 96/2015/TT-BTC).

11.  Thông tư 16/VBHN-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 17/6/2015 hợp nhất 04 thông tư hướng dẫn về thuế GTGT (hợp nhất: Thông tư số 219/2013/TT-BTC; Thông tư số 119/2014/TT-BTC; Thông tư số 151/2014/TT-BTC; Thông tư số 26/2015/TT-BTC).

12.   Thông tư 18/VBHN-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 19/6/2015 hợp nhất 04 thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế (hợp nhất: Thông tư số 156/2013/TT-BTC; Thông tư số 76/2014/TT-BTC; Thông tư số 77/2014/TT-BTC; Thông tư số 119/2014/TT-BTC; Thông tư số 151/2014/TT-BTC; Thông tư số 26/2015/TT-BTC).

13.  Thông tư 17/VBHN-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 17/6/2015 hợp nhất 03 Thông tư hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: Thông tư số 39/2014/TT-BTC; Thông tư số 119/2014/TT-BTC; Thông tư số 26/2015/TT-BTC;

14.  Thông tư 04/VBHN-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 05/02/2015 hợp nhất 03 thông tư về thuế thu nhập cá nhân: Thông tư số 111/2013/TT-BTC; Thông tư số 119/2014/TT-BTC; Thông tư số 151/2014/TT-BTC.

15.   Thông tư 58/VBHN-BTC, hợp nhất thông tư hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại.

 

QUY ĐỊNH, QUY CHẾ MỚI:

1.    Quyết định 2465/2015 ngày 23/11/2015  Về việc đính chính Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

2.    Quyết định số 2351/QĐ-TCT ngày 11/12/2015 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế một cửa tại cơ quan thuế.

3.    Quy chế phối hợp 2176A/QCPH-TCT-TCTK ngày 10/11/2015 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê quy định việc phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê

 

CÔNG VĂN MỚI:

1.    Công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015  V/v hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế của Tổng Cục thuế.

2.    Công văn số 16906/BTC-TCT ngày 16/11/2015 V/v Tổ chức thực hiện lập bộ thuế khoán năm 2016 của Bộ Tài chính.

 

* TẢI VỀ: EBOOK 2016 MỚI NHẤT

* Hoặc Tải về Ebook 2016.03 

.

.

 

Nguồn tin: Bác Đào Thụy Hưng, Cục thuế tỉnh Quảng Ninh
Ý kiến của bạn
     
 
Nhận xét của bạn: (gõ tiếng Việt có dấu, không quá 1000 chữ)