Chuẩn mực kiểm toán số 40, số 100 (ban hành năm 2014) Chuẩn mực kiểm toán số 40, số 100 (ban hành năm 2014)

22/07/2014 07:18 AM

Quyết định 02/2014/QĐ-KTNN ngày 14 tháng 7 năm 2014 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 100 - Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Quyết định 03/2014/QĐ-KTNN ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 40 - Kiểm soát chất lượng kiểm toán Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và thay thế chuẩn mực số 08 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2010/QĐ-KTNN ngày 09/11/2010 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước.

Kiểm toán là gì? Kiểm toán là gì?

4/24/2014 12:14:22 PM

Kiểm toán bắt nguồn từ thuật ngữ “Audit” trong tiếng Latin. Nhưng điều thú vị là từ “Audit” của tiếng Latin lại có nghĩa là người nghe (one who hears). Vào khoảng thế kỷ thứ III trước công nguyên, chính quyền La Mã đã tuyển dụng các quan chức để kiểm tra độc lập về tình hình tài chính và nghe thuyết trình của họ về kết quả kiểm tra này