Chuẩn mực kiểm toán số 40, số 100 (ban hành năm 2014)

Ngày: 22/07/2014 07:18 AM

Hai chuẩn mực kiểm toán mới ban hành tháng 7/2014.

1.- Quyết định 02/2014/QĐ-KTNN ngày 14 tháng 7 năm 2014 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 100 - Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

2.- Quyết định 03/2014/QĐ-KTNN ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 40 - Kiểm soát chất lượng kiểm toán


Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và thay thế chuẩn mực số 08 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2010/QĐ-KTNN ngày 09/11/2010 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước.

Download: Chuẩn mực kiểm toán số 40, 100

Nguồn tin: Bác Lê Minh Trí
Ý kiến của bạn
     
 
Nhận xét của bạn: (gõ tiếng Việt có dấu, không quá 1000 chữ)

Các tin khác